NINA Data - Integrated Publishing Toolkit(IPT)

free and open access to biodiversity data

Kartlegging av dragehode

Latest version published by Norwegian Institute for Nature Research on May 19, 2016 Norwegian Institute for Nature Research

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger. På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Øst er det foretatt en kartlegging av dragehode Dracocephalum ruyschiana langs riks- og fylkesvegnettet i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Dragehode er regnet som utrydningstruet i Norge (Kategori sårbar (VU)) og arten er prioritert i henhold til Naturmangfoldloven. Det er utarbeidet en egen forskrift og en hand-lingsplan for bevaring av arten. Hensikten med denne kartleggingen er å gi vegvesenet et grunnlag for å forvalte dragehodebestandene på sin eiendom.

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 2,097 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Downloads

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 2,097 records in Norwegian (49 KB) - Update frequency: not planned
Metadata as an EML file download in Norwegian (5 KB)
Metadata as an RTF file download in Norwegian (7 KB)

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Stabbetorp O E (2015): Kartlegging av dragehode. v1.0. Norwegian Institute for Nature Research. Dataset/Occurrence. http://data.nina.no:8080/ipt/resource?r=dragehodekartlegging&v=1.0

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Norwegian Institute for Nature Research. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: d062e651-c3e6-4e6c-9544-8d573df5af30.  Norwegian Institute for Nature Research publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by GBIF Norway.

Keywords

Occurrence; Dracocephalum ruyschiana; dragehode; vascular plants; road verges

Contacts

Who created the resource:

Odd Egil Stabbetorp
Seniorforsker

Who can answer questions about the resource:

Odd Egil Stabbetorp
Seniorforsker

Who filled in the metadata:

Roald Vang

Geographic Coverage

Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker

Bounding Coordinates South West [59.891, 8.432], North East [61.87, 11.19]

Taxonomic Coverage

No Description available

Kingdom  Plantae (Karplanter)

Temporal Coverage

Start Date / End Date 2012-06-16 / 2012-07-12

Bibliographic Citations

  1. Stabbetorp, O. E. 2012. Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger. Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker. – NINA Rapport 913. 115 s.